Tags Priest Ordination

Tag: Priest Ordination

Giáo Phận San Jose Phong Chức Hai Tân Linh Mục

Bài của Liz Sullivan Thưa tiếng Xin Vâng đáp Lời Gọi của Chúa. Vào ngày 1 tháng Sáu, John Tú Hoàng và Victor Trinidad đã cam...

“Glory to God, This is the Day the Lord Has Made”...

  By Liz Sullivan As he spoke the words, “Glory to God, this is the Day the Lord Has Made,” Bishop Patrick J. McGrath welcomed an...