Tags CaCMC

Tag: CaCMC

Santa Clara Faith Formation Conference Renamed “California Catholic Ministry Conference”

The Santa Clara Faith Formation Conference is now the California Catholic Ministry Conference (CaCMC). Why the name change? The long-time Bay Area Conference is now more...

La Conferencia de Formación de Fe en Santa Clara, es Renombrada Conferencia...

La Conferencia de Formación de Fe de Santa Clara es ahora la Conferencia del Ministerio Católico de California (CaCMC). ¿Por qué cambia el nombre? La Conferencia...

Hội Nghị Giáo Lý Đức Tin Santa Clara đổi tên thành...

Hội nghị Giáo lý Đức tin Santa Clara nay là Hội nghị Mục Vụ Công giáo California (CaCMC). Hội nghị lâu đời ở Vùng Vịnh...