Vietnamese News

Vietnamese News

Việt Nam nhớ Cha Malo, một nhà truyền giáo người yêu rất Á

Thanh Thúy Hà Nội (AsiaNews) - “Tình yêu là không bao giờ bị đánh bại” và “luôn luôn dẫn chúng ta đến chiến thắng: tình...

Vietnamese Catholics Remember ‘Humble’ Bishop

Nha Trang - ucanews.com reporter Thousands of Catholics in central Vietnam have mourned the death of an elderly bishop respected for his humility and for...

Vietnamese Seminary Marks 25 years

Nha Trang - ucanews.com reporter A major seminary established 25 years ago in central Vietnam has produced hundreds of priests to meet the needs of...