Vietnamese News

Vietnamese News

Giáo Phận San Jose Phong Chức Hai Tân Linh Mục

Bài của Liz Sullivan Thưa tiếng Xin Vâng đáp Lời Gọi của Chúa. Vào ngày 1 tháng Sáu, John Tú Hoàng và Victor Trinidad đã cam...

Hội Nghị Giáo Lý Đức Tin Santa Clara đổi tên thành Hội Nghị Mục...

Hội nghị Giáo lý Đức tin Santa Clara nay là Hội nghị Mục Vụ Công giáo California (CaCMC). Hội nghị lâu đời ở Vùng Vịnh...

Đức Cha Cantú Tưởng Nhớ Đức Cha DuMaine

Đức Giám mục Pierre DuMaine đã ra đi trong bình an tối thứ Năm, ngày 13 tháng 6 năm 2019, sau thời gian đối...

First Chrism Mass Strengthens Vietnamese Catholics’ Faith

ucanews.com reporter, Yen Bai, Vietnam Thousands of Catholics in a mountainous Vietnamese province who attended the first-ever Chrism Mass to be held in their remote locality...

Thông điệp Phục Sinh

“Nếu Chúa Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi là vô ích và...

Loan Sharks Prey on Vietnam’s Poor Catholics

By ucanews.com reporter,Vietnam Mary Do Thi Vui works hard at a restaurant in Hanoi for...

Thông báo Bổ sung Danh sách Tiết lộ Giáo sĩ của Giáo phận San...

Giám mục Patrick J. McGrath và Trợ lý Giám mục Oscar Cantú đã thông báo vào ngày 02/04...

Monks in Vietnam Ordered to Stop Money-Making Rituals

ucanews.com reporter, Hanoi Vietnam Buddhist monks at a prominent pagoda in northern Vietnam have...

In Lent, the Catholics of Saigon Donate Blood

By Paul Nguyen Hung Saigon (AsiaNews) - Also this year the parish of Hà Nội,...

Vietnamese Bishops Fear Demise of Bible Studies

ucanews.com reporter,Nha Trang Vietnam Participants at a Bible conference in Vietnam have urged church leaders...